ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

Η ΕΛΒΕ Α.Ε. («ΕΛΒΕ») είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ELBE: ATH)

Last Trade Price Market Capitalisation Volume
5.15 17.368M 1
Last update: 2024-04-14
Από το 1995, οι μετοχές της ΕΛΒΕ Α.Ε. διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών υπό την ονομασία ELBE:ATH. Βρείτε σε αυτή τη σελίδα όλα τα σχετικά έγγραφα, τους ισολογισμούς και τις νομικές πληροφορίες για την ΕΛΒΕ:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι μετοχές της ΕΛΒΕ εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών την 10/7/1995 και είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες.

Η ΕΛΒΕ ΑΕ ιδρύθηκε το 1987 (Φ.Ε.Κ 2503/8.10.87) με την επωνυμία ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΕ, και την εισφορά της καθαρής περιουσίας και μετρητών, της εταιρείας ΕΛΒΕ ΕΠΕ . Της εισφοράς της περιουσίας της εταιρείας ΕΛΒΕ ΕΠΕ προηγήθηκε εκτίμηση της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν 2190/1920. Στο ΦΕΚ 7925/2-8/2011 δημοσιεύθηκε η απόφαση της Γ.Σ.28-6-2011 με την τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της επωνυμίας της εταιρίας σε «ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ » και διακριτικό τίτλο ΕΛΒΕ ΑΕ.

Η εταιρεία έχει την έδρα της στο Δήμο Ελευθερών :
Αγ. Ανδρέας 640-07 Καβάλα
Τηλ.: 25940-23600-603
Fax: 25940-23604
Kαι είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό 15832/06/Β/87/32 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 20512830000.

Η διάρκεια της έχει ορισθεί σε 50 χρόνια και ο σκοπός της σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού είναι η συνέχιση, επέκταση και ανάπτυξη της εκμετάλλευσης του εργοστασίου παραγωγής ετοίμων ενδυμάτων και η εμπορία των παραγόμενων και ομοειδών προϊόντων στην ημεδαπή και την αλλοδαπή.

Στο Φ.Ε.Κ 1062/15-2-2000 δημοσιεύθηκε η απόφαση της Γ.Σ. 29/12/1999 με την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού. Στον σκοπό της εταιρείας προστέθηκαν:

α) η ανάπτυξη δραστηριοτήτων στους τομείς του αθλητισμού, της ενόργανης γυμναστικής, της διατροφής με πρωτοποριακά προϊόντα υγείας, της περιβαλλοντικής, οικολογικής και πολιτιστικής ανάπτυξης με την διενέργεια επιμορφωτικών σεμιναρίων, συνεδρίων εκθέσεων σε διεθνή κλίμακα καθώς και με την έκδοση σχετικών κατατοπιστικών εντύπων και οπτικοακουστικών προϊόντων. Η εμπορία μηχανημάτων, οργάνων, συσκευών και λοιπών αγαθών που αφορούν και εξυπηρετούν τις ανωτέρω επαγγελματικές δραστηριότητες.

β) Ίδρυση και συμμετοχή σε ναυτιλιακές εταιρείες.

γ) Ίδρυση και συμμετοχή σε ξενοδοχειακές και οικοδομικές επιχειρήσεις.

Στο Φ.Ε.Κ 7925/2-8-211 δημοσιεύθηκε η απόφαση της Γ.Σ 28-06-2011 με την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού. Στον σκοπό της εταιρείας προστέθηκαν :

α) Η παραγωγή ενδυμάτων μέσω τρίτων.

β) H παραγωγή ενδυμάτων για λογαριασμό τρίτων(φασόν).

γ) Η εμπορία υποδημάτων επιχειρήσεις.

δ) Η παραγωγή ενδυμάτων μέσω τρίτων.

ε) Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα.

Στο Φ.Ε.Κ 1698/15-3-2013 δημοσιεύθηκε η απόφαση της Ε.Γ.Σ 19/2/2013 με την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού. Στον σκοπό της εταιρείας προστέθηκαν :

α) Εμπορία ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

β) Εμπορία Ξυλείας και λοιπών δομικών υλικών.

γ) Εμπορία Βερνικιών και χρωμάτων.

δ) Η παραγωγή ενδυμάτων μέσω τρίτων.

ε) Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα.

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές μετά ψήφου. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας, μετά την τελευταία αύξηση με καταβολή μετρητών που πραγματοποιήθηκε από 14/6/99-15/7/99, διαιρείται σε 13.230.000 κοινές ανώνυμες μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,30€. εκάστη. Οι μετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν για διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 10/7/1995 και είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Την εταιρεία εκπροσωπούν ο Τηλέμαχος Κιτσικόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Πασχάλης Κιτσικόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου, από κοινού ή ατομικά, για κάθε πράξη διοίκησης και διαχείρισης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι επταμελές, η θητεία του έχει ορισθεί με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 28/09/2020 και λήγει στις 28/09/2025 και το αποτελούν οι εξής, σύμφωνα με το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου Συγκρότησης σε Σώμα στις 28/09/2020 και σύμφωνα με το πρακτικό ανασυγκρότησης στις 14/07/2021, 08/12/2021, 08/08/2022 και 08/03/2023. 

Τηλέμαχος Κιτσικόπουλος του Πασχάλη Κιτσικόπουλος

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος.

Πασχάλης Κιτσικόπουλος του Τηλέμαχου
Διευθύνων Σύμβουλος εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Κορνηλία Κιτσικοπούλου του Τηλέμαχου
Αντιπρόεδρος μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Ιωάννης Εγγλέζος του Αναστασίου
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Μάλαμας του Σωτηρίου
Aνεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Ελένη Σαμαρά του Εμμανουήλ
Aνεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Πασχάλης Καγιάς του Χρήστου
Aνεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.

DISCLAIMER
Η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον Τηλέμαχο Κιτσικόπουλο του Πασχάλη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΔΣ και τον Πασχάλη Κιτσικόπουλο του Τηλεμάχου, Διευθύνοντα Σύμβουλο, από κοινού ή ο καθένας χωριστά, για κάθε πράξη διοικήσεως και διαχειρίσεως.

Κανένα από τα μέλη του ΔΣ και τα στελέχη της Εταιρείας δεν έχουν καταδικασθεί για πράξεις ατιμωτικές ή οικονομικά εγκλήματα ούτε είναι αναμεμιγμένα σε Δικαστικές εκκρεμότητες που αφορούν πτώχευση, εγκληματική πράξη και απαγόρευση άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, χρηματιστηριακών συναλλαγών.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ:

ΙΣΧΥΟΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Αρμόδιος για την επικοινωνία με τους μετόχους και τους επενδυτές είναι
Ό κ. Θανάσης Κοσμίδης
Email: thanasis@elvesa.gr
Τηλ.: +30 2594023600

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Βρείτε εδώ όλους τους ισολογισμούς και τις οικονομικές καταστάσεις της ΕΛΒΕ
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις τακτικές συναντήσεις, γενικές συνελεύσεις και άλλες αποφάσεις
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Όλα τα Δελτία Τύπου της ΕΛΒΕ και άλλες ανακοινώσεις

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ

Η παρουσίαση των εταιρειών στις οποίες συμμετέχει άμεσα η «ΕΛΒΕ Α.Ε.» με ποσοστό ανώτερο του 20% γίνεται στον παρακάτω πίνακα: