Η ΕΛΒΕ Α.Ε. στις 22/10/2014 προχώρησε στην πώληση της συμμετοχής της (51%) της θυγατρικής της CALIN A.E.